Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików Cookies

zamknij i nie pokazuj więcej
strona główna
    
dodaj do ulubionych
    
mapa strony
    
kontakt
Regulamin
REGULAMIN KONKURSU KOMIKS I ANIMACJĘ
 
 
 
§ 1 
 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja ad vocem, z siedzibą przy ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków.
2. Konkurs rozpocznie się 20 kwietnia 2017 roku i potrwa do 1 czerwca 2017 roku.
 
§ 2
 
KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 
 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – animacji lub komiksu, stanowiącego kompletną historię, propagującą wiedzę o FAS i zachęcającą do abstynencji w okresie ciąży (więcej informacji o FAS na stronie www.advocem.org.pl/FAS). Praca powinna nawiązywać i wykorzystywać hasło kampanii społecznej: „Mamo, nie krzywdź”.
2. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub animacja komputerowa.
 
 
§ 3
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i podpisanie Regulaminu.
2. Podpisany Regulamin jest załącznikiem do złożonej pracy. 
 
§ 4
 
ZASADY KONKURSU
 
1. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, w przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.
3. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 4 stron (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 – 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy) lub tylko jedną pracę multimedialną (czas trwania: od 30 do 120 sekund, technika dowolna - 2D
lub 3D), format: MP4 lub inny dający się odtworzyć w Media Player lub Quick Time).
4. Każda plansza powinna zostać opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Prace można przesyłać na adres: Fundacja ad vocem, ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków.
5. Do pracy w postaci kserokopii, należy dołączyć pracę w wersji elektronicznej na płycie CD (format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF) oraz wersję do druku (A4 lub A3 - 300 dpi CMYK). Prace multimedialne powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD. Na płycie należy czytelnie podać: imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora.
6. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie
7. Przejście na organizatora praw autorskich do nagrodzonych prac nastąpi z momentem ich przekazania Organizatorowi.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji całości lub dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonych utworów w prasie, internecie i innych mediach. 
9. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w ww. konkursie.
10. Nadesłane prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.
 
§ 5
 
OCENA I NAGRODA 
 
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. 
2. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne i merytoryczne. 
3. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł. Jest możliwość przyznania również wyróżnień w wysokości 500 zł. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania wyróżnień lub dokonania innego podziału nagród i wyróżnień.
4. Zwycięska praca zostanie zaprezentowania podczas konferencji i debaty publicznej pod hasłem „Mamo, nie krzywdź”, która odbędzie się 23 czerwca br. w Urzędzie Miasta Krakowa.
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 23 czerwca 2017 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzone utwory związane ze stronami redakcyjnymi. 
7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.advocem.org.pl. Przewidziane jest również wykorzystanie wyłonionych prac na antenie telewizji regionalnej i ogólnopolskiej oraz innych mediów.
8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane. 
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury konkursu. 
 
 
§ 6
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Złożenie przez uczestnika pracy na konkurs uważane będzie jednoznaczne. 
z uznaniem warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.z Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn zmianami)
2. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia firm pocztowych czy kurierskich, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.
3. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt  małej ilości przekazanych prac.
 
Miejscowość, data, Podpis uczestnika konkursu 


Regulamin do pobrania: www.advocem.org.pl/pliki_user/File/REGULAMIN_KONKURSU.pdf
 


    
    
    
    


© 2019 - Fundacja Ad Vocem - All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone - polityka plików cookies
projektowanie stron www